Σχετικά

Τι είναι

Το Αποθετήριο του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) αποτελεί υποδομή οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου, που παρέχει ανοικτή διαδικτυακή πρόσβαση σε υλικό που παράγεται μέσα από δράσεις που αφορούν τη Μετρολογία και τα Πρότυπα. Το αποθετήριο συμβάλλει στη συστηματική συλλογή, οργανωμένη διαχείριση και ηλεκτρονική διάθεση ανοικτού περιεχομένου, ενώ παράλληλα, συνεισφέρει στην αποθήκευση και μακροχρόνια διατήρησή του. Ο σκοπός του αποθετηρίου είναι να παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο σχετικό περιεχόμενο προς όλους τους ενδιαφερόμενους.

Περιεχόμενο και Χρήση

Το Αποθετήριο του ΕΣΥΠ περιέχει υλικό που παράγεται μέσα από δράσεις των λειτουργικών μονάδων του ΕΣΥΠ: του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ) και του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Μελέτες, οδηγοί, τεχνικές οδηγίες, παρουσιάσεις, εικόνες και βίντεο διατίθενται μέσα από ένα πλήρως οργανωμένο ψηφιακό περιβάλλον, κάνοντας εύκολη την πλοήγηση και εύρεση του σχετικού υλικού. Με γνώμονα την αρχή της ανοικτής πρόσβασης, όλο το περιεχόμενο του αποθετηρίου είναι ελεύθερα προσβάσιμο, διευκολύνοντας την παρουσίαση του υλικού. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω διάχυσης, προβολής και αξιοποίησής του από όσους ενδιαφέρονται να μελετήσουν και να χρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό.

Σε ποιους απευθύνεται

Το αποθετήριο απευθύνεται σε όλα τα μέλη της επιστημονικής, της τεχνικής και της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αναζητήσει υλικό σχετικό με τη Μετρολογία και τα Πρότυπα.

Η ανάπτυξη του αποθετηρίου

Το αποθετήριο ΕΣΥΠ αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) σε συνεργασία με το ΕΣΥΠ, στο πλαίσιο της πράξης "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου". Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Για την ανάπτυξη του αποθετηρίου χρησιμοποιήθηκε λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ.