Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11637/98
Τίτλος: Παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος: EMRP ENG04 “Metrology for smart electrical grids”
Χρονολογία: 2012-02
Εξειδίκευση τύπου: Άρθρο
Δημιουργός: Χολιαστού, Μυρτώ
Φλουδά, Ειρήνη
Τόδη, Θεοδώρα
Γλώσσα: Ελληνικά
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας
Άδεια Χρήσης: Σήμα Δημοσίου Τομέα
Περίληψη: Η εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα ηλεκτρικά δίκτυα καθιστά τη μετατροπή τους σε «έξυπνα» δίκτυα αναγκαία. Σε ένα ερευνητικό έργο διάρκειας τριών ετών, 18 ευρωπαϊκά εθνικά ινστιτούτα μετρολογίας και 4 Πανεπιστήμια-ερευνητικά κέντρα, συνδυάζουν τις έρευνές τους για την ανάπτυξη των μετρολογικών εργαλείων που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των νέων τεχνολογιών που υπεισέρχονται. Το έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2010 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Μετρολογίας EMRP, το οποίο υλοποιείται από τον οργανισμό εθνικών μετρολογικών ινστιτούτων της Ευρώπης ΕURΑΜΕΤ. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι κυριότεροι στόχοι του προγράμματος και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα στα τέσσερα θεματικά πεδία του, που είναι: 1. Ανάπτυξη του πλαισίου ελέγχου της σταθερότητας των δικτύων με τη χρήση μονάδων μέτρησης του διανύσματος φάσης (Phasor Measurement Units-PMUs) και μετρήσεις του διανύσματος φάσης επί τόπου στο πεδίο σε διάφορες ευρωπαικές χώρες. 2. Iχνηλάσιμες μετρήσεις ενέργειας σε όλα τα επίπεδα τάσης του δικτύου (χαμηλή, μέση, υψηλή) και ανάπτυξη τεχνικής μη παρεμβατικού ελέγχου για τη μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας (non intrusive load monitoring-NILM) με κίνητρο τη δίκαιη τιμολόγηση. 3. Χρήση καινοτομικού μετρολογικού εξοπλισμού στην μέτρηση ποιότητας ισχύος επί τόπου σε δίκτυα που περιλαμβάνουν συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ανεμογεννήτριες) σε διάφορες ευρωπαικές χώρες. 4. Ανάπτυξη δυναμικών μοντέλων και τεχνικών αβεβαιότητας για την καταγραφή της κατάστασης του συστήματος στα έξυπνα δίκτυα και τη βελτίωση της σταθερότητάς τους, συμπεριλαμβάνοντας και απαιτήσεις κρυπτογράφησης.
The insertion of renewable energy sources in the electric grids makes their transfer to “smart” grids necessary. In a three year research project 18 Εuropean Νational Μetrology Ιnstitutes and 4 Universities and research centers combine their efforts for the development of the metrological tools necessary for the control of the new technologies involved. The project started in September 2010 and is funded by the European Metrology Research Program EMRP, which is realized within the European Association of National Metrology Institutes EURAMET. In this work the basic scopes of the program are presented and its results until today, which lie in four work packages: 1. Development of the control of grid stability by using phasor measurement units (PMUs) and by performing phasor measurements on site in various European countries. 2. Traceable energy measurements in all grid voltage levels (low, medium, high) and development of the non intrusive load monitoring technique (NILM) with main motive fair trade in revenue metering. 3. Use of innovative metrological equipment for on-site energy quality measurement in grids that contain non conventional renewable energy sources (wind turbines) in various European countries. 4. Development of dynamic models and uncertainty techniques for system state recording in the smart grids and the improvement of their stability taking into account cryptographic requirements.
Θέμα: Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού ΗΥ
Λέξεις κλειδιά: ενέργεια
ποιότητα ενέργειας
έξυπνος μετρητής
phasor
μονάδα μέτρησης φάσης (PMU)
επί τόπου μετρήσεις δικτύου
energy
power quality
smart meter
phasor measurement unit (PMU)
on site network measurements
Εκπαιδευτικό επίπεδο: AEI
TEI
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
Τόπος δημιουργίας: Θεσσαλονίκη
Αξιολόγηση από ομότιμους: Ναι
Διάθεση πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Εμφανίζεται στις συλλογές:Κείμενο
1.2 Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Eργασία_Παρουσίαση του προγράμματος EMRP ENG04.pdf568.82 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε
SmartGrids-Presentation Metrologia 2012- Athens_Eng.pptx11.35 MBMicrosoft Powerpoint XMLΔείτε/Ανοίξτε
Εξαγωγή σε:
Σύσταση τεκμηρίου σε τρίτο